Запитання-відповідь

1.Якою мовою громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, посадових осіб?

Громадяни мають право звертатися до вищезазначених органів українською чи іншою мовою, прийнятою для сторін, а рішення щодо звернень громадян та відповіді на них, оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника.
(ст. 6 Закону України «Про звернення громадян»)


2. Хто має право на подання звернення до органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, установ та організацій незалежно від форми власності?

 

Подати звернення до вищезазначених органів мають право громадяни України згідно ст..40 Конституції України, а також особи, які не є громадянами України, але законно знаходяться на її території.
( ст.1 Закону України «Про звернення громадян»)


3 Які вимоги для подання звернень?

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань. 
У зверненні обов’язково повинно бути зазначене прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. 
Звернення може бути усним чи письмовим, індивідуальним або колективним 
Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.


4. Які права громадянина при розгляді заяв чи скарги?

 

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право: 
особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви; 
знайомитися з матеріалами перевірки; 
подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу; 
бути присутнім при розгляді заяви чи скарги; 
користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, -організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку; 
одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги; 
висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги; 
вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень. 

( ст.18 Закону України «Про звернення громадян»)


5. Який термін розгляду звернення, поданого громадянином до органу виконавчої влади?

 

Звернення повинно бути розглянуто у термін не більше одного місяця від дня його надходження, а те, яке не потребує додаткового вивчення , - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня його надходження . Проте на обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду звернення може бути скорочено. 
(с.20 Закону України «Про звернення громадян»)


6. Які звернення підлягають обов’язковому прийняттю?

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. 
Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення. 
Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. 
У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями. 
Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються. 

(ст.7 Закону України «Про звернення громадян»)


7. Які звернення не підлягають розгляду?

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові громадянина, місце проживання, викладено суть порушеного питання. Звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати. Якщо звернення оформлено без дотримання цих вимог, воно не розглядається, а повертається заявнику в 10-денний термін.
Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором і з якого неможливо встановити авторство, вважається анонімним і також не підлягає розгляду, а також звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
(ст.8 Закону України «Про звернення громадян»)

Начальник відділу діловодства
та контролю апарату райдержадміністрації Л.А.Самсонова


8. Якими пільгами користуються педагогічні працівники, які вийшли на пенсію у разі переїзду на постійне місце проживання із сільської місцевості або селища міського типу до міста? 

У відповідності до пункту 4 статті 57 Закону України „Про освіту” сільському педагогу на пенсії передбачено щомісячно користуєтесь пільгою по оплаті за користування житлом, освітленням та опаленням у межах встановлених норм з 100 – відсотковою знижкою їх вартості. 
При цьому слід зазначити, що право на одержання вказаних пільг зберігається лише за умови фактичного проживання педагогічних працівників, які вийшли на пенсію в сільській місцевості і селищах міського типу. У разі зміни місця проживання та переїзду до міста надання пільг, на жаль, у відповідності до Закону України “Про освіту” буде припинено. 

Начальник відділу персоніфікованого обліку Г.М. Шавловська

 

“ПОГОДЖЕНО” 
Заступник начальника управління Л.Я. Світлицька