Регламент Ананьївської районної державної адміністрації

Затверджено розпорядженням районної державної адміністрації від 28.07.2016 року № 252/А-2016

Регламент Ананьївської районної державної адміністрації 

 

Загальні положення

 

1. Регламент Ананьївської районної державної адміністрації Одеської області (далі Регламент) відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” регулює організаційно-процедурні питання діяльності районної державної адміністрації.

2. Розгляд у районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником, заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату, апаратом районної державної адміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.

3. Робота районної державної адміністрації, її апарату та структурних  підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

4. Розподіл обов'язків між посадовими особами районної державної адміністрації проводить голова районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення  його на посаду з визначенням:

 

     повноважень і функцій посадової особи;

 

     управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації (далі - структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

 

     підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства  державної політики;

 

     порядку заміщення голови районної державної адміністрації, його першого заступника та заступників у разі їх відсутності.

 

5. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), а також з керівником юридичної служби апарату районної державної адміністрації і затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

Планування роботи районної державної адміністрації

 

6. Робота районної державної адміністрації проводиться за планами, складеними на кваратал за формою (додаток 1), які затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

7. Планування роботи районної державної адміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

8. Формування планів роботи районної державної адміністрації здійснюється її апаратом на підставі планів роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, погоджених із заступниками голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), пропозиціями територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які подаються не пізніше ніж за 20 днів до початку кварталу за формою (додаток 2)

Планування діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

9. Плани роботи районної державної адміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів  України,  актів  Президента  України  та постанов   Верховної   Ради   України,   прийнятих  відповідно  до Конституції  та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших  органів  виконавчої  влади  вищого  рівня (далі   -   акти   законодавства),   доручень Прем'єр-міністра   України,   державних   і  регіональних  програм соціально-економічного  та  культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих Ананьївською районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

До планів роботи районної державної адміністрації включаються:

актуальні питання, пов’язані з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку району або окремих його адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем соціальної сфери, поліпшенням діяльності територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, що потребують розгляду на засіданнях колегії, нарадах у голови районної державної адміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів для їх вирішення;

перелік актів законодавства, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень голови районної державної адміністрації хід реалізації яких розглядатиметься в порядку контролю;

перелік основних організаційно-масових заходів, проведення яких здійснюється районної державною адміністрацією або за її участю.

Плани повинні містити питання:

- підбиття підсумків діяльності районної державної адміністрації за квартал, з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

- роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрацій та із здійснення їх повноважень.

Заплановані питання щодо роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районних державних адміністрацій повинні, як правило, передбачати проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях.

У планах роботи районної державної адміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за виконання запланованих заходів, а також строки їх здійснення

10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи районної державної адміністрації за рішенням голови районної державної адміністрації.

Виключення з плану роботи питання здійснюється за рішенням голови районної державної адміністрації на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату районної державної адміністрації.

11. Робота управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації проводиться за квартальними планами, що затверджуються заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків). Структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації також планують свою роботу на місяць. Плани їх роботи затверджуються керівником апарату районної державної адміністрації.

12. Плани роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, апарату районної державної адміністрації розробляються з урахуванням особистих планів роботи їх працівників згідно п.п.8,9 цього Регламенту.

Плани роботи районної державної адміністрації затверджуються головою районної державної адміністрації не пізніше ніж за два дні до початку наступного кварталу.

13. Контроль за виконанням планів роботи районної державної адміністрації здійснюється заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням планів роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації здійснюється заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату районної державної адміністрації, а також керівниками відповідних структурних підрозділів.

14. Керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації до 25 числа першого та другого місяця кварталу письмово інформують керівника апарату районної державної адміністрації про виконання заходів, передбаченими квартальним планом роботи за поточний місяць, а за останній місяць кварталу надають керівнику апарату районної державної адміністрації змістовну доповідь про основні завдання які вирішувалися структурними підрозділами протягом кварталу, реалізацію запаланованих заходів і досягнуті соціально-економічні та суспільно-політичні результати.

Зміст звітності за квартал визначається питаннями, що вирішуються районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами.

 Підготовка звітності районної державної адміністрації, передбаченої статтями 30, 33 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів районної державної адміністрації, в тому числі підрозділів апарату, затверджених заступником голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату районної державної адміністрації.

Звіт про результати діяльності районної державної адміністрації розміщується на веб-сторінці Ананьївської районної державної адміністрації офіційного веб-сайту Одеської обласної державної адміністрації та у місцевих засобах масової інформації.

До 20 числа кожного місяця керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади надають керівнику апарату районної державної адміністрації погоджені із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків) перелік основних організаційних заходів на наступний місяць. Апарат узагальнює їх і не пізніше ніж за два дні до початку нового місяця подає їх на затвердження керівнику апарату районної державної адміністрації.

Про основні заходи, що плануються на наступний тиждень в місті та селах району, структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні підрозділи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, міська та сільські ради щосереди інформують відділ діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації.

 

Організація роботи апарату районної державної адміністрації

 

  15. Апарат районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

 

- опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови районної державної адміністрації;

 

- здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови районної державної адміністрації проекти розпоряджень з організаційних, кадрових та інших питань;

 

- перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови районної державної адміністрації територіальними підрорзділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень районної державної адміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації, вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій;

 

- за дорученням голови районної державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку Ананьївського району та її адміністративно-територіальних одиниць;

 

здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації;

 

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються районною державної адміністрації;

 

проводить разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища району, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

 

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності районної державної адміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства та дотримання правил охорони праці;

 

провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в районній державній адміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

 

забезпечує висвітлення діяльності районної державної адміністрації;

 

виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

 

  16. Апарат районної державної адміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчим апаратом районної ради, обласною державною адміністрацією, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами міської та сільських рад.

  17. Організація роботи апарату районної державної адміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про її апарат, що затверджується головою районної державної адміністрації.

 

Кадрова робота

 

18. Кадрова робота в районній державній адміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування районної державної адміністрації висококваліфікованими і компетентними працівниками.

19. Організація кадрової роботи в районній державній адміністрації здійснюється за затвердженим головою райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

20. Організацію кадрової роботи в апараті районної державної адміністрації та у структурних підрозділах районної державної адміністрації здійснює служба управління персоналом, а в підрозділах, які мають штатну чисельність до п’яти осіб, виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

21. Прийняття на державну службу до районної державної адміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу

22. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

23. Прийняття працівників на роботу до районної державної адміністрації на   посади,   що   не  віднесені  до  категорій  посад  державних  службовців,  та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно  до законодавства

24. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

25. Районна державна адміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

26. На кожного прийнятого на роботу до районної державної адміністрації працівника оформляється особова справа.

27. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несе служба управління персоналом.

 

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

 

28. Організація роботи з документами в районній державній адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції  з  діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді   міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  місцевих  органах виконавчої   влади,  затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1242

Інструкція з діловодства в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється  в установленому законодавством порядку.

29. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації.

30. Контролю підлягають тільки зареєстровані документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем'єр-міністра України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Організаційно – технічний контроль за додержанням строків та форм виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем'єр - міністра України, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, інших документів з основних видів діяльності райдержадміністрації а також за розглядом звернень громадян, листів народних депутатів України та депутатів місцевих рад, центральних органів влади, в яких є посилання на звернення громадян здійснюється відділом діловодства та контролю апарату райдержадміністрації. Контроль за розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, власних рішень, зокрема, протоколи апаратних нарад, доручення голови райдержадміністрації, протокольних доручень нарад під головуванням голови районної державної адміністрації, завдань, наданих на засіданнях колегії та за результатами робочих поїздок голови райдержадміністрації здійснює також відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації.

31. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України,  розпоряджень голови районної державної адміністрації розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні  контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи районної державної адміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План  контролю затверджує заступник голови (відповідно до розподілу обов'язків).

32. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, дорученнями голови та заступників голови обласної державної адміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, інших кореспондентів здійснюється шляхом:

- аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

- систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

- проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

- розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегій, нарадах при голові районної державної адміністрації або його заступників.

33. Проекти листів щодо стану виконання документів вищих органів влади у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі необхідності встановлення проміжних контрольних строків подаються з пропозиціями голові районної державної адміністрації або його заступникам (відповідно до розподілу обов'язків) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного документом вищого органу влади або планом контролю.

Інформацію щодо продовження строків контролю виконання розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації подають голові та його заступникам (відповідно до розподілу обов’язків) не пізніше ніж за 3 дні до закінчення строку, визначеного документом.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова районної державної адміністрації або його заступник (відповідно до розподілу обов'язків) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

  34. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, інформаційні листи, що подаються до обласної державної адміністрації, підписує голова районної державної адміністрації.

Зняття з контролю виконаного документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови районної державної адміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов'язків).

Організаційно-технічний контроль за формою та строками виконання документів, своєчасність доведення їх до виконавців забезпечує відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації, який веде комп'ютерну програму обліку та контролю.

 

Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян

 

35. Районна державна адміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на відділ діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації.

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 348.

36. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою районної державної адміністрації або його заступником (відповідно до розподілу обов'язків),  керівником апарату, керівником відповідного структурного підрозділу районної державної адміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації або підрозділи її апарату.

37. Особистий прийом громадян проводить голова районної державної адміністрації, його заступники, керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком, який затверджується головою районної державної адміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу"

 

Організація правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації

 

38. Правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридична служба апарату районної державної адміністрації (далі – юридична служба).

Обов’язки юридичної служби можуть бути покладені на головного спеціаліста з правових питань апарату районної державної адміністрації.

Юридична служба з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується голові районної державної адміністрації, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації - керівнику апарату районної державної адміністрації.

39. У своїй діяльності юридична служба керується Конституцією та законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій

40. Основними завданнями юридичної служби  є:

- правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

-організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації.

41. Юридична служба відповідно до покладених на неї завдань:

- забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, рішень колегії, а також інших актів районної державної адміністрації;

- проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність до вимог законодавства;

- визначає, які розпорядження голови районної державної адміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

- надає методичну допомогу працівникам апарату районної державної адміністрації та керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

- представляє інтереси районної державної адміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

- виконує інші функції з правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичну службу, що затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

42. Керівник  юридичної служби:

- здійснює керівництво роботою служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

- бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться головою районної державної адміністрації;

- організовує роботу працівників служби (в разі їх наявності), дає відповідні доручення щодо виконання покладених на службу завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників служби та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

- виконує інші передбачені законодавством функції.

Щовівторка о 16.00 в районній державній адміністрації проводиться правове навчання державних службовців. Його проводить керівник апарату районної державної адміністрації, або за його дорученням керівник структурного підрозділу апарату районної державної адміністрації. Організаційне забезпечення правового навчання здійснюється юридичною службою апарату районної державної адміністрації.

 

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії районної державної адміністрації

 

43. Для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації голова райдержадміністрації утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова районної державної адміністрації.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при районній державній адміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010  р.  №996 утворюється громадська рада.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

44. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності утворюється колегія районної державної адміністрації (далі - колегія) у складі голови районної державної адміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату (секретар колегії), керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

         Склад колегії та положення про колегію затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

45. До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи  органів  місцевого  самоврядування.

До складу колегії  можуть  бути також включені  за  пропозицією  громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

46. Засідання колегії вважається правоможним,  якщо на  ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи районної державної адміністрації, позачергові-у міру потреби.

         47. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою  колегії  і є підставою для видання ним відповідного розпорядження.

         48. Апарат районної державної адміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії.

         49. У своїй роботі колегія керується положенням про колегію районної державної адміністрації, затвердженим головою районної державної адміністрації та цим Регламентом.

 

Порядок підготовки та проведення нарад

 

50. Голова райдержадміністрації, заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції, проводять наради.

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

Організація проведення нарад у голови районної державної адміністрації покладається на підрозділи апарату, а у заступників голови - на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Для організації дієвого контролю за виконанням указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, власних розпоряджень та вирішення оперативних питань голова районної державної адміністрації щопонеділка проводить наради:

- о 8.00 – апаратна нарада. У нараді беруть участь заступники голови райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів апарату та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, головний лікар центральної районної лікарні, головний державний санітарний лікар, директор районного терторіального центру соціального обслуговування одиноких престарілих пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, міський голова, працівники відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації;

Протоколи апаратних нарад райдержадміністрації складаються відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, який здійснює контроль за виконанням протокольних доручень, наданих на нараді.

Щопонеділка о 14.00 заступники голови районної державної адміністрації проводять наради з керівниками відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації.

Голова районної державної адміністрації проводить виїзні наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до його компетенції.

Виїзні наради готують заступники голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) та відділи апарату райдержадміністрації.

Підготовку приміщень до нарад, засідань та інших заходів здійснює відділ  фінансово - господарського забезпечення апарату райдержадміністрації спільно з підрозділами апарату, структурними підрозділами райдержадміністрації, що відповідають за підготовку і проведення заходів.

            51. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надаються учасникам наради не пізніше ніж за 2 дні до дати проведення, а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради. 

52. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протокол наради підписує головуючий

53. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися розпорядження голови районної державної адміністрації або наказ керівника структурного підрозділу районної державної адміністрації.

            54. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою районної державної адміністрації посадова особа. 

 

Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації

 

55. Голова районної державної адміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень районної державної адміністрації розпорядження.

56. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації (далі - проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації, підрозділи апарату райдержадміністрації, а також територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади

57. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи підрозділам її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

58. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а у разі потреби - з іншими органами.

У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення  пропозицій.

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, підрозділи її апарату та інші органи відповідно до змісту основних положень проекту розпорядження та несе відповідальність за повноту визначеного кола заінтересованих органів.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, підрозділів  її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, підрозділи її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у триденний строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших органів, заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем'єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 3), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, підрозділи її апарату, інші органи, що:

- погодили проект розпорядження без зауважень;

- висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

- висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником.

 

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності районної державної адміністрації, або якщо проект завізовано без зауважень всіма заінтересованими органами.

Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

59. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, підрозділів її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 4), який підписує керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації, підрозділу її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

60. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження, що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження (додаток 5).

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, про внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

61. У разі, коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 6), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

62. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, котрі були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

63. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій зазначаються результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування районної державної адміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку району, або його адміністративно-територіальних одиниць у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії районної державної адміністрації.

64. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, що затверджена відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308.

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:

- копію рішення територіального органу Держпідприємництва України в Одеській області про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

- копію повідомлення про оприлюднення проекту.

         65. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові районної державної адміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 58-64 цього Регламенту.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті районної державної адміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату районної державної адміністрації.

66. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі у юридичній службі апарату районної державної адміністрації.

У разі, коли проект розпорядження подано апарату районної державної адміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридична служба у дводенний строк листом (додаток 7) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

Юридична служба опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність до вимог нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

Юридична служба під час проведення правової експертизи:

- перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

-оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

- перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридична служба готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридична служба готує висновок (додаток 8).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

67. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

68. Проект розпорядження візується працівниками апарату районної державної адміністрації, які здійснювали його опрацювання (в обов'язковому порядку працівником юридичної служби, першим заступником голови або заступником голови районної державної адміністрації, що відповідає за його підготовку, а також у разі потреби іншими заступниками голови), та передається керівнику апарату районної державної адміністрації.

69. Розпорядження голови районної державної адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.

Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731.

Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру   набирають   чинності   після   реєстрації   з  дня  їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення  їх у дію.

Розпорядження голови районної державної адміністрації, що стосуються  прав  та  обов'язків  громадян  або мають загальний характер,  підлягають  оприлюдненню  і набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання  чинності.

Розпорядження  голови районної державної адміністрації, зазначені в абзацах  третьому і  четвертому  цього  пункту,  оприлюднюються в порядку,  передбаченому  Законом  України "Про доступ до публічної інформації".

Додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату районної державної адміністрації.

Розпорядження голови районної державної адміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання та оприлюднюються на веб-сторінці Ананьївської районної державної адміністрації офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації в установленому головою районної державної адміністрації порядку.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

 

Публічне обговорення проекту розпорядження голови районної державної адміністрації

70. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження районних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

71. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова районної державної адміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, підрозділів апарату, іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

-які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

-яких результатів необхідно досягти;

-які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

-строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

72. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996

73. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

 

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до районної державної адміністрації.

 

Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 

74. Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

75. Районна державна адміністрація готує та подає до обласної державної адміністрації зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження районною державною адміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

77. Голова районної державної адміністрації погоджує рішення про визначення  пріоритетів  та  плани  роботи  територіальних органів центральних  органів  виконавчої  влади,  у тому числі структурних підрозділів  територіальних органів міністерств, інших центральних органів  виконавчої  влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших  центральних  органів  виконавчої  влади  (крім  рішень  про визначення  пріоритетів  та  планів  роботи територіальних органів МВС, Антимонопольного комітету, Держстату, Держфінінспекції в разі їх  утворення). У разі ненадання у встановлений територіальними органами  центральних органів  виконавчої влади строк пропозицій такі рішення та плани роботи вважаються погодженими.

 

 

Організація роботи щодо забезпечення підготовки проектів рішень районної ради

 

78. Координація роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації з організаційного забезпечення підготовки проектів рішень районної ради здійснюється керівником апарату районної державної адміністрації.

79. Питання на розгляд районної ради виносяться за дорученням голови районної державної адміністрації та за погодженням із заступником голови райдержадміністрації відповідно до розподілу основних обов’язків.

За підготовку питань на розгляд районної ради відповідають керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, до компетенції яких віднесено їх вирішення.

80. Проекти рішень районної ради та необхідні документи готуються та подаються відповідно до Регламенту Ананьївської районної ради Одеської області.

До проекту рішення районної ради для передачі його до виконавчого апарату районної ради додається погоджувальний лист, який містить візи автора проекту, юридичної служби апарату районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, заступника голови районної державної адміністрації (відповідно до затвердженого розподілу основних обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації) (додаток 9).

81. Проекти рішень, які мають регуляторний характер і є регуляторним актом, подаються до районної ради відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

82. Проекти програм соціально – економічного та культурного розвитку району, районного бюджету надаються на розгляд районній раді у строки, передбачені розпорядженням голови районної ради про план підготовки пленарного засідання.

 

Режим роботи районної державної адміністрації

 

83. Режим роботи підрозділів апарату, структурних підрозділів районної державної адміністрації  згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1993 року № 1010 “Про тривалість робочого дня для працівників органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування” такий:

- початок роботи щоденно о 8 годині ранку;

- тривалість роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота, неділя;

- кінець роботи - о 17 годині, за винятком п’ятниці, коли робочий день завершується о 15 годині 45 хвилин;

- перерва на обід - з 12 години до 12 години 45 хвилин щоденно.

Режим роботи технічних працівників та прибиральників службових приміщень апарату та підрозділів районної державної адміністрації аналогічний режиму роботи підрозділів апарату, структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Режим роботи охоронників службових приміщень та сторожів встановлюється графіком роботи і не може перевищувати 8 годин на добу.

84. В апараті районної державної адміністрації, структурних підрозділах районної державної адміністрації ведеться табель обліку використання робочого часу працівників.

85. Відрядження керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та апарату районної державної адміністрації здійснюється за розпорядженням голови районної державної адміністрації.

86. Перед виїздом у службове відрядження або у приватних справах в іноземні країни працівники, яким надано допуск до державної таємниці, зобов'язані повідомити про це працівника апарату районної державної адміністрації, який відповідає за роботу з режимно-секретними документами.


Додаток 1

до регламенту

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядженням голови районної державної адміністрації

       
     
   
 

 

 


ПЛАН РОБОТИ

Ананьївської районної державної адміністрації

на _____квартал _________року

 

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Строк  виконання

Відповідальні  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                  (підпис)      (ініціали та прізвище)

 

 

 

„____” ____________________200 ___р.

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 2

до регламенту

 

ПОГОДЖЕНО

Заступник голови Ананьївської райдержадміністрації

       
     
   
 

 


(підпис)                   (ініціали та прізвище)

       „____” _______________200 ___р.

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ  ДО   ПЛАНУ  РОБОТИ

Ананьївської районної державної адміністрації

на __квартал _________року

 

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Строк виконання

Відповідальні

1.Засідання колегії районної державної адміністрації з розглядом питань:

 

 

 

 

2. Апаратні наради районної державної адміністрації з розглядом питань:

 

 

 

 

3.Питання для розгляду в районній державній адміністрації на рівні заступників голови та підготовки обґрунтувань щодо доцільності видання розпоряджень:

 

 

 

 

4.Організаційна  робота

 

 

 

 

5. Контрольна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підрозділу                        (підпис)                (ініціали та прізвище) 

 

 

 

„____” ____________________200 ___


Додаток 3

до регламенту

 

 

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження

 

______________________________________________________________________

(назва)

 

Проект розпорядження розроблено___________________________________

                                                                                  (найменування структурного підрозділу,

______________________________________________________________________

іншого органу, що є головним розробником)

______________________________________________________________________

(підстава для розроблення)

 

та погоджено:

 

без зауважень

 

_______________________                                                 _______________________

(посада)                                                                                 (ініціали та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано

 

_______________________                                                 _______________________

(посада)                                                                                 (ініціали та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано частково

 

_______________________                                                 _______________________

(посада)                                                                                  (ініціали та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які не враховано

 

_______________________                                                 _______________________

(посада)                                                                               (ініціали та прізвище)

 

_______________________                  _______________               ________________

(найменування посади керівника                                      (підпис)                             (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

___ ____________ 200_ р.

 

 

 

 

 

Додаток 4

до регламенту

 

ПРОТОКОЛ

узгодження позицій

 

щодо проекту розпорядження________________________________________

                                                                                                                                              (назва)

 

 

 

1. Ураховані зауваження (пропозиції)

 

 

Редакція частини проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

 

 

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

 

 

Спосіб врахування

 

2. Неврегульовані розбіжності

 

 

Редакція спірної частини проекту розпорядження

 

 

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції) та їх зміст

 

 

Обґрунтування причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником

 

 

_______________________                  _______________               ________________

(посада керівника                                                              (підпис)                        (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

___ ____________ 200_ р.

 


 

Додаток 5

до регламенту

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до проекту розпорядження__________________________________________

                                                                                                                                              (назва)

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.

 

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання акта законодавства, доручення Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв'язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

 

2. Мета і шляхи її досягнення.

 

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

 

3. Правові аспекти.

 

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

 

Відповідно до змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

 

У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

 

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

 

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

5. Позиція заінтересованих органів.

 

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

 

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також, хто з посадових осіб брав у них участь).

 

6. Регіональний аспект.

 

Якщо проект розпорядження стосується питання щодо розвитку адміністративно-територіальної одиниці, то зазначається, чи враховують положення проекту потребу району, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення у проекті.

 

7. Громадське обговорення.

 

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

 

Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

 

8. Прогноз результатів.

 

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

_______________________                  _______________               ________________

( посада керівника                                                  (підпис)                                     (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

___ ____________ 200_ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до регламенту

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

 

до проекту розпорядження__________________________________________

                                                                                                                                              (назва)

 

 

 

Зміст положення чинного розпорядження

 

 

Зміст відповідного положення проекту розпорядження

 

 

_______________________                  _______________               ________________

( посада керівника                                                  (підпис)                                     (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

___ ____________ 200_ р.

 


 

Додаток 7

до регламенту

 

 

 

____________________________________

                                                                                                             (найменування структурного підрозділу,

                                                                                                                 іншого органу, що є головним розробником)

 

 

 

Відповідно до Регламенту Ананьївської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 30 листопада 2007 року N 630 повертаємо проект розпорядження ________________________________________________________

                                                                                                                              (назва)

 

 

для приведення його у відповідність з вимогами пункту ________ зазначеного Регламенту.

 

 

 

 

Додаток: на _____ арк.

 

 

 

_______________________                  _______________               ________________

(керівник юридичної служби)                                       (підпис)                            (ініціали та прізвище)

 

 

 

___ ____________ 200_ р.

 


 

Додаток 8

до регламенту

 

 

 

ВИСНОВОК

 

юридичної служби апарату Ананьївської районної державної адміністрації до проекту розпорядження__________________________________________________

                                  (назва)

 

Проект розпорядження розроблено___________________________________

                                        (найменування структурного підрозділу,

______________________________________________________________________

іншого органу, що є головним розробником)

 

1. За результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:

 

1)________________________________________________________________

(Конституції і законам України, іншим актам законодавства,

______________________________________________________________________

розпорядженням голови обласної державної адміністрації)

 

2)________________________________________________________________

(вимогам нормопроектувальної техніки - зазначаються недоліки,

______________________________________________________________________

зокрема логічні та змістові)

 

2. Узагальнений висновок___________________________________________

                                         (наводиться узагальнений висновок та пропозиції

______________________________________________________________________

щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність прийняття та обґрунтованість

______________________________________________________________________

проекту, доцільність способу правового врегулювання питання, порушеного в ньому)

 

Правову експертизу проекту розпорядження проведено:

 

 

_______________________                  _______________               ________________

(посада працівника                                                          (підпис)                          (ініціали та прізвище)

юридичної служби)

 

_______________________                  _______________               ________________

(керівник  юридичної служби                                    (підпис)                            (ініціали та прізвище)

 

 

___ ____________ 200_ р.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9

до регламенту

 

ПОГОДЖУВАЛЬНИЙ   ЛИСТ

 

до проекту рішення районної ради  "__________________________

_________________________________________________________",

який планується для розгляду  на засіданні сесії районної ради

"___"_____________20__ року

 

 

 

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                         ( підпис, дата)                       (ініціали та прізвище)

 

 

Заступник голови

районної державної адміністрації              ( підпис, дата)                       (ініціали та прізвище) 

 

 

Керівник апарату

районої державної адміністрації                ( підпис, дата)                       (ініціали та прізвище) 

 

 

 

Юридична служба                           ( підпис, дата)                                  (ініціали та прізвище)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Підрозділ:

Виконавець:

Тел.