22.01.2013

Показники виплати заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій стипендій та інших соціальних виплат

Виплата заробітної плати в 2012 році.

 

На виконання доручення Президента   України  №1- 1/1378 від 29.06.2010 року та розпорядження голови облдержадміністрації від 03.08.2010 року №606/А – 2010  «Про стан погашення заборгованості із заробітної плати в області»  питання про стан виплати заробітної плати в районі знаходиться в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації на постійному контролі.

Для оперативного вирішення проблемних питань щодо виплати заробітної плати спеціалістами сектору праці та соціально – трудових відносин управління праці та соціального захисту населення  проводиться постійний щотижневий моніторинг  виплати заробітної плати в районі з метою здійснення термінових заходів щодо її ліквідації в разі появи. Щоп’ятниці така інформація направляється до Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

Завдяки проведеній роботі спеціалістами управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації та спільним зусиллям всіх районних служб, в районі відсутня заборгованість із виплати заробітної плати на протязі останніх двох років, наявність якої є самим грубим порушенням Трудового зако­нодавства.

Регулювання у сфері оплати праці є важливим напрямом державної політики зайнятості. І не випадково мінімальна заробітна плата – один з найпоширеніших інструментів такої політики, що дає змогу вирішити одразу декілька завдань:

- обмежувати можливості роботодавців уникати сплати  обов’язкових платежів (податків та внесків із соціального страхування);

- забезпечувати певний рівень доходів низькооплачуваних працівників і спри­яти подоланню бідності серед працюючих;

- підтримувати та вирівнювати життєвий рівень населення, а також підвищу­вати мотивацію економічної активності осіб без високого рівня кваліфікації.

Враховуючи вищевказане, останнім часом, як ніколи, постало питання щодо дотримання роботодавцями виплати заробітної плати в частині дотримання міні­мальних гарантій.

З такою метою  на протязі 2012 року за дорученням голови райдержадмініст­рації було запрошено на засідання Тимчасової комісії  з питань погашення забор­гованості із виплати заробітної плати та легалізації доходів більше ста керівників підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, які використовують найману працю і за даними Пенсійного фонду платять заробітну плату в розмірі меншому, ніж мінімально встановленого рівня законодавством. Таких засідань відбулось 18.   На засіданнях комісії було проведено доскональний аналіз по кожному господарс­тву щодо розміру заробітної плати  з метою збільшення розміру середньої заробіт­ної плати. Основною проблемою  низького рівня оплати праці в господарствах району є важке фінансове становище в зв’язку з кризою та відсутність об’єму робіт. Більшість господарств працюють не повний робочий день,  через що  показ­ник оплати праці менший мінімального.  І все ж таки проведена робота дала пози­тивний результат. Показник середньої  заробітної плати по району зріс  в порів­нянні з минулим роком на 21%. і складав на кінець року 2218 грн., що дало змогу нашому району зайняти почесні рейтингові місця в області.

На протязі 2012 року спеціалістами відділу праці та соціально – трудових від­носин УПСЗН райдержадміністрації здійснено 23 перевірки додержання законо­давства про працю на підприємствах, установах, організаціях та СПД району. В результаті перевірок виявлено 69 порушень трудового законодавства, найбільше порушень в оплаті праці – 46. Основними виявленими порушеннями є:

-  на багатьох підприємствах  та СПД заробітна плата виплачується один раз на місяць;

- проводяться несвоєчасні розрахунки із звільненими працівниками;

- проводиться несвоєчасна виплата заробітної плати при наданні щорічних від­пусток та не здійснюється коригування заробітної плати на коефіцієнт її підви­щення при нарахуванні відпускних;

- не здійснюється індексація заробітної плати, що теж відноситься до розряду державних соціальних гарантій, в зв’язку з ростом  рівня інфляції.

  За результатами перевірок складається довідка та видається припис щодо усу­нення виявлених недоліків. Про їх усунення роботодавці надають письмове під­твердження. Як свідчить практика, всі порушення  виправляються.

 

  Завідувач сектору праці та

соціально – трудових відносин

УПСЗН райдержадміністрації                                            Н.П.Михайленко