Спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та оборонної роботи Ананьївської районної державної адміністрації Одеської області

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  керівника апарату районної державної адміністрації від

01.06.2018 № 10/А-2018

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та оборонної роботи Ананьївської  районної державної адміністрації Одеської області

категорія В

Загальні умови

Посадові обов’язки

- розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

- надає іншим структурним підрозділам органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації та їх окремим працівникам методичну допомогу щодо застосування антикорупційного законодавства;

- вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;

- надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

- у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, інформує в установленому порядку про такі факти керівника органу виконавчої влади (його апарату), підприємства, установи та організації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

- веде облік працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

- взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

- розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації до вчинення корупційних правопорушень;

- повідомляє у письмовій формі керівникові органу виконавчої влади, посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеній Міністром Кабінету Міністрів України, та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами органу виконавчої влади, територіального органу, підприємства, установи, організації;

- забезпечує вирішення питань, спрямованих на взаємодію з правоохоронними органами, збирає, узагальнює та аналізує інформацію з питань взаємодії з правоохоронними органами, готує керівництву відповідні пропозиції;

 - готує проекти розпоряджень щодо поточних завдань в закріпленому за ним напрямі;

- здійснює реалізацію прийнятих нормативно-правових актів, державних програм, що стосуються питань взаємодії з правоохоронними органами;

- аналізує практику правового регулювання відносин взаємодії з правоохоронними органами та розробляє пропозиції щодо вдосконалення цих питань;

- сприяє діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та надає їм допомогу в організації роботи;

- розглядає листи, заяви, скарги підприємств, установ та окремих громадян з питань, що стосуються його компетенції;

- взаємодіє  з органами місцевого самоврядування та органами державної влади, до компетенції яких належить реалізація державної політики у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки;

- організовує проведе заходів з питань територіальної оборони району;

- забезпечує планування заходів з оборонної роботи;

- виконує інші, покладені на нього функції та завдання.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад 2643 грн., інші виплати відповідно до Закону України "Про державну службу"

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2017 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції").

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів - 29 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою: Одеська обл.,  м. Ананьїв, вул. Незалежності, 51 (2-й поверх, каб.20)  до 17.00      29 червня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Конкурс буде проведений 05 липня 2018 року о 10.00 за адресою: Одеська обл.,  м. Ананьїв, вул. Незалежності, 51 (2-й поверх, каб.20)   

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Філіпчук Наталія Миколаївна,

тел. (04863)-2-10-29, (04863)-2-19-69

kadri@ananiev.odessa.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги**

1.

Освіта***

Вища освіта відповідного професійного спрямування за ступенем бакалавра, молодшого бакалавра.

2.

Досвід роботи***

не потребується

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Комунікація та взаємодія

- визначення заінтересованих і впливових сторін та розбудова партнерських стосунків; 
- здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку; 
- вміння публічно виступати, презентувати на аудиторію; 
- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

2.

Особистісні компетенції

аналітичні здібності;

дисципліна і системність;

самоорганізація та орієнтація на розвиток;

дипломатичність та гнучкість;

незалежність та ініціативність;

орієнтація на обслуговування;

вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання*

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"; Закон України "Про державну службу"

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні"; "Про запобігання корупції",  "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки", "Про оборону України", "Про військовий обов'язок і військову службу", нормативнi документи, що стосуються державної служби та дiяльностi  районної державної адміністрації у сфері взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та оборонної роботи: укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України, iншi нормативно-правовi акти ; порядок пiдготовки та внесення проектiв нормативно-правових актiв; основи державного управлiння; порядок ведення ділової документацiї з використанням сучасних iнформацiйних технологiй; форми та методи роботи iз засобами масової iнформацiї; правила дiлового етикету; правила та норми охорони працi, технiки безпеки, виробничої санiтарiї та протипожежного захисту; основнi принципи роботи на комп’ютерi та вiдповiднi програмнi засоби; інші законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють діяльність районної державної адміністрації за функціональним напрямом посади.