Завідувач юридичного сектору апарату Ананьївської районної державної адміністрації Одеської області

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  керівника апарату районної державної адміністрації від

19.04.2018 № 3/К-2018

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади завідувача юридичного сектору апарату  Ананьївської районної державної адміністрації Одеської області

категорія Б

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснення керівництва діяльністю сектору;

Організовує та бере участь у забезпечені реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в райдержадміністрації.

Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації.

Проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації, за результатами якої готує висновки.

Проводить антидискримінаційну експертизу, за результатами готує висновок про проведення антидискримінаційної експертизи. У разі наявності у проекті акта положень, які містять ознаки дискримінації, надає пропозиції щодо їх усунень.

 Готує пропозиції про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.

Перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам України, проводить  юридичну експертизу проектів розпоряджень, доручень, наказів, що подаються на підпис голові та керівнику апарату райдержадміністрації.

Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, та готує пропозиції до них.

Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації.

Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками сектору листів, звернень та інших документів від органів державної влади, юридичних та фізичних осіб, в тому числі запитів про надання публічної інформації, та контролює підготовку відповідей на них;

Представляє в установленому законодавством порядку інтереси районної державної адміністрації в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.

Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові райдержадміністрації та керівнику апарату районної державної адміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень з питань, віднесених до їх повноважень.

Перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голови райдержадміністрації щодо її поліпшення, усуненні недоліків у правовому забезпечені діяльності райдержадміністрації.

Роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації

. Здійснює опрацювання та оперативне надання у визначені терміни  достовірної, точної та повної інформації на запити на інформацію, відповідно до своєї компетенції.

Здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо запобігання і протидії корупції.

 Виконує обов’язки головного спеціаліста юридичного сектору апарату районної державної адміністрації на період його відсутності.

Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів райдержадміністрації.

За дорученням керівництва виконує іншу роботу, яка відноситься до його компетенції.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 5300 грн., інші виплати відповідно до Закону України "Про державну службу"

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2017 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції").

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів - 29 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою: Одеська обл.,  м. Ананьїв, вул. Незалежності, 51 (2-й поверх, каб.20)  до 17.00      17 травня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Конкурс буде проведений 23 травня 2018 року о 10.00 за адресою: Одеська обл.,  м. Ананьїв, вул. Незалежності, 51 (2-й поверх, каб.20)   

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Філіпчук Наталія Миколаївна,

тел. (04863)-2-10-29, (04863)-2-19-69

kadri@ananiev.odessa.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги**

1.

Освіта***

Вища освіта за ступенем магістра (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "Б", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

2.

Досвід роботи***

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Прийняття ефективних рішень

- здатність приймати вчасні та виважені рішення; 
- автономність та ініціативність щодо пропозицій/рішень

2.

Комунікація та взаємодія

- визначення заінтересованих і впливових сторін та розбудова партнерських стосунків; 
- здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку; 
- вміння публічно виступати, презентувати на аудиторію; 
- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

3.

Досягнення результатів

- чітке бачення результату; 
- сфокусовані зусилля для досягнення результату; 
- запобігання та ефективне подолання перешкод

4.

Особистісні компетенції

аналітичні здібності;

дисципліна і системність;

самоорганізація та орієнтація на розвиток;

дипломатичність та гнучкість;

незалежність та ініціативність;

орієнтація на обслуговування;

вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання*

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"; Закон України "Про державну службу"

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про запобігання корупції",

нормативнi документи, що стосуються державної служби та дiяльностi  районної державної адміністрації; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України, iншi нормативно-правовi акти, що регулюють органiзацiю та методику ведення правової роботи у вiдповiднiй сферi (галузі) управлiння; порядок пiдготовки та внесення проектiв нормативно-правових актiв; державну полiтику з напряму дiяльностi правової служби; основи державного управлiння; порядок укладення, змiни, розiрвання та оформлення договорiв i угод; порядок ведення правової документацiї з використанням сучасних iнформацiйних технологiй; форми та методи роботи iз засобами масової iнформацiї; правила дiлового етикету; правила та норми охорони працi, технiки безпеки, виробничої санiтарiї та протипожежного захисту; основнi принципи роботи на комп’ютерi та вiдповiднi програмнi засоби; інші законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють діяльність районної державної адміністрації за функціональним напрямом посади.