Головний спеціаліст з питань охорони здоров'я Ананьївської районної державної адміністрації Одеської області

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  керівника апарату районної державної адміністрації від

01.06.2018 № 10/А-2018

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  головного спеціаліста з питань охорони здоров'я Ананьївської  районної державної адміністрації Одеської області

категорія В

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

1) розробляє  та  подає в установленому порядку пропозиції до проектів  програм  соціально-економічного   розвитку   району   та проектів  місцевих бюджетів,  забезпечує у межах своїх повноважень їх виконання; 
     2) розробляє   та   подає   райдержадміністрації   пропозиції стосовно  реалізації  державної політики в сфері охорони здоров'я, сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань надання лікувально-профілактичної допомоги населенню; 
     3) забезпечує  прогнозування  та  планування  розвитку мережі закладів охорони здоров'я в районі; 
     4) вивчає потребу закладів  охорони  здоров'я  у  фінансових, матеріальних  та кадрових ресурсах,  проводить аналіз ефективності їх використання; 
     5) формує   заявки   на   закупівлю   медичного   обладнання, лікарських  засобів,  спеціальних санітарних транспортних засобів, що централізовано постачаються  за  рахунок  коштів  державного  і місцевих   бюджетів,   організовує   відповідно  до  законодавства проведення таких закупівель; 
     6) здійснює    контроль     за     якістю     та     обсягами лікувально-профілактичної допомоги,  що надається населенню району закладами  охорони  здоров'я  незалежно  від  форми  власності  та підпорядкування; 
     7) проводить  аналіз  показників  стану  здоров'я  населення, розробляє та забезпечує здійснення  заходів  щодо  запобігання  та зниження  рівнів  захворюваності і втрати працездатності населення району, пропагування здорового способу життя; 
     8) сприяє відповідно до законодавства проведенню заходів щодо захисту   навколишнього   природного   середовища   та   підтримки санітарно-епідемічного благополуччя населення району; 
     9) координує в установленому порядку роботу  із  забезпечення надання   медико-санітарної  допомоги  населенню  району  під  час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 
     10) сприяє  проведенню  систематичного  медичного  обстеження (диспансеризації)  осіб,  які  брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,  та осіб, евакуйованих та відселених із зон   відчуження,   а   також   тих,  хто  проживає  на  території радіаційного забруднення; 
         11) сприяє  кадровому забезпеченню закладів охорони здоров'я, організовує  в   установленому   порядку   роботу   з   підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; 
     12) забезпечує в установленому законодавством порядку розгляд звернень громадян,  контролює проведення цієї  роботи  в  закладах охорони здоров'я; 
     13) сприяє   поширенню  в  установленому  порядку  передового досвіду в закладах охорони здоров'я,  розвиткові  міжрегіонального співробітництва в сфері охорони здоров'я; 
14) виконує інші, покладені на нього функції та завдання. 
 

Умови оплати праці

Посадовий оклад 4100 грн., інші виплати відповідно до Закону України "Про державну службу"

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2017 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції").

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів - 29 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою: Одеська обл.,  м. Ананьїв, вул. Незалежності, 51 (2-й поверх, каб.20)  до 17.00      29 червня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Конкурс буде проведений  05 липня 2018 року о 10.00 за адресою: Одеська обл.,  м. Ананьїв, вул. Незалежності, 51 (2-й поверх, каб.20)   

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Філіпчук Наталія Миколаївна,

тел. (04863)-2-10-29, (04863)-2-19-69

kadri@ananiev.odessa.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги**

1.

Освіта***

Вища освіта відповідного професійного спрямування за ступенем бакалавра, молодшого бакалавра.

2.

Досвід роботи***

не потребується

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Комунікація та взаємодія

- визначення заінтересованих і впливових сторін та розбудова партнерських стосунків; 
- здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку; 
- вміння публічно виступати, презентувати на аудиторію; 
- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

2.

Особистісні компетенції

аналітичні здібності;

дисципліна і системність;

самоорганізація та орієнтація на розвиток;

дипломатичність та гнучкість;

незалежність та ініціативність;

орієнтація на обслуговування;

вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання*

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"; Закон України "Про державну службу"

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні"; "Про запобігання корупції", "Основи законодавства України про охорону здоров’я",

"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення ",

нормативнi документи, що стосуються державної служби та дiяльностi  районної державної адміністрації у галузі охорони здоров'я: укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України, iншi нормативно-правовi акти у сферi охорони здоров'я; порядок пiдготовки та внесення проектiв нормативно-правових актiв; державну полiтику з напряму дiяльностi охорони здоров'я; основи державного управлiння; порядок ведення ділової документацiї з використанням сучасних iнформацiйних технологiй; форми та методи роботи iз засобами масової iнформацiї; правила дiлового етикету; правила та норми охорони працi, технiки безпеки, виробничої санiтарiї та протипожежного захисту; основнi принципи роботи на комп’ютерi та вiдповiднi програмнi засоби; інші законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють діяльність районної державної адміністрації за функціональним напрямом посади.