14.01.2015

РЕГЛАМЕНТ проведення установчих зборів по обранню громадської ради при Ананьївській районній державній адміністрації на 2015- 2016 роки

Стаття 1. Загальні положення 

1. Порядок проведення установчих зборів уповноважених представників інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС) по обранню громадської ради при Ананьївській районній державній адміністрації (далі – Зборів) визначається Типовим положенням про громадську раду при райдержадміністрації, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 та цим Регламентом.

2. Право вирішального голосу на Зборах мають лише ті уповноважені представники ІГС, які зареєструвались для участі у зборах та отримали мандати для голосування. Інші учасники зборів мають право дорадчого голосу.

3. Засідання Зборів є відкритим.


4. Збори проводяться у такому порядку:


- обираються головуючий та секретар (секретаріат);


- обирається лічильна комісія;


- затверджується порядок денний;


- затверджується регламент Зборів;


- представляється інформація ініціативної групи про проведену роботу з підготовки Зборів для обрання громадської ради;


- заслуховується звіт громадської ради попереднього скликання;


- визначається кількість членів громадської ради на наступні два роки;


- обираються члени громадської ради на наступні два роки;


- вирішуються інші питання у межах компетенції Зборів. 


Стаття 2. Порядок обрання робочих органів Зборів

1. Кандидатури для обрання до складу робочих органів Зборів пропонуються з числа уповноважених представників ІГС учасниками Зборів з правом вирішального голосу. 


2. Будь-який уповноважений представник ІГС має право висунути свою кандидатуру для обрання до складу робочих органів Зборів.


3. Особа, яка висунута для обрання до складу робочих органів Зборів, має право заявити про зняття своєї кандидатури. Така заява приймається без обговорення та голосування.

4. Головуючий та секретар (секретаріат) Зборів обираються з числа уповноважених представників ІГС відкритим голосуванням. 

5. По усіх кандидатурах, висунутих для обрання головуючим та секретарем Зборів, проводиться відкрите голосування. Обраними вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

6. Лічильна комісія обирається у кількості 3-5 осіб відкритим голосуванням. За бажанням учасників Зборів, обрання членів лічильної комісії може проводитись списком або індивідуально. В останньому разі обраними вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів. 

Стаття 3. Порядок розгляду питань на Зборах


Проект порядку денного, попередньо підготовлений ініціативною групою, затверджується рішенням Зборів. У разі, якщо від учасників Зборів до проекту порядку денного надходять зауваження або пропозиції, запропонований проект спочатку виноситься на голосування за основу, а після його прийняття за основу окремо голосуються усі зауваження та пропозиції.


Учасники Зборів можуть ухвалювати ліміт часу на розгляд кожного питання. Зокрема, для заслуховування звіту голови громадської ради попереднього скликання рекомендується відвести до 20 хвилин, для виступів – до 5 хвилин, для інформації – до 3 хвилин, для запитань – до 2 хвилин. Загальна тривалість розгляду цього питання – до 1 години.


У разі, якщо ухвалений ліміт часу вичерпано, учасник Зборів може внести пропозицію про припинення обговорення питання. У цьому разі головуючий інформує присутніх про кількість бажаючих, які ще заявили про свій намір виступити, після чого ставить пропозицію про припинення обговорення на голосування. 


Пропозиції про надання слова можуть подаватись як у письмовому вигляді на ім’я головуючого Зборів, так і шляхом підняття руки.


Виступ учасника Зборів з одного і того ж питання більше двох разів не допускається. 


Рішення Зборів приймається більшістю голосів від загальної кількості учасників Зборів, які зареєструвалися і отримали мандати. 


Пропозиції, що надійшли при розгляді питання, виносяться на голосування у порядку надходження. 


Усі рішення Зборів, у тому числі стосовно обрання робочих органів Зборів фіксуються у протоколі, який підписують головуючий та секретар Зборів.Стаття 4. Порядок обрання складу громадської ради

Кількість членів громадської ради визначається учасниками Зборів шляхом відкритого голосування. 


2. Персональний склад громадських рад, які утворюються при районних державних адміністраціях, визначається відкритим голосуванням по кожній висунутій кандидатурі. Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у межах встановленої чисельності громадської ради. 

3. Мандати видаються лічильною комісією кожному зареєстрованому учаснику Зборів з правом вирішального голосу під розпис.

4. Після голосування учасники Зборів займають свої місця у залі. 

5. Результати підрахунку голосів оформлюються протоколом лічильної комісії, до якого заносяться такі дані: встановлена Зборами чисельність членів громадської ради; кількість кандидатів, які отримали мандати; кількість голосів, набраних кожним кандидатом.

6. Якщо за даними підрахунку голосів два або більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, що не дає можливості визначити, хто з них має стати членом громадської ради, Збори можуть прийняти рішення про збільшення чисельності громадської ради, або провести повторне відкрите голосування по кожній з вказаних кандидатур.

7. Протокол лічильної комісії підписується головою, секретарем та усіма присутніми членами лічильної комісії. Протокол лічильної комісії є невід’ємною частиною протоколу установчих зборів.

Стаття 5. Порядок оприлюднення результатів голосування

Результати голосування доводяться до відома учасників Зборів та оприлюднюються у розділі «Громадська рада» на веб-сторінці Ананьївської районної державної адміністрації офіційного веб-сайту Одеської обласної державної адміністрації. 


Результати голосування оприлюднюються у термін, що не перевищує двох діб з моменту завершення голосування.